Rząd lub reżim totalitarny to taki, który sprawuje scentralizowaną kontrolę nad społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi instytucjami państwa. Posiada rozbudowaną sieć tajnej policji oraz społeczeństwo inwigilacyjne, które monitoruje działania swoich obywateli. W zasadzie jest to rząd, w którym państwo bezpośrednio kontroluje i monitoruje wszystkie aspekty życia publicznego i prywatnego, często poprzez zastraszanie i przymus. Rząd może być sklasyfikowany jako totalitarny, gdy spełnia dowolne dwa z tych trzech kryteriów, które wymieniliśmy poniżej:

Rządy totalitarne opierają się na władzy lidera, który nie podlega żadnym ograniczeniom

Reżim totalitarny to system, w którym jedna partia polityczna ma władzę do podejmowania i realizacji decyzji bez żadnych ograniczeń. Partia polityczna to organizacja, która zazwyczaj dąży do zdobycia władzy poprzez wygrywanie wyborów i tworzenie rządów. Jej przywódca, który często jest dyktatorem, nie podlega żadnym podstawowym ograniczeniom, takim jak te nałożone na wybranych urzędników. Partia, która zdobywa wyłączną władzę i nie podlega żadnym podstawowym ograniczeniom, jest często nazywana „totalitarną”.

Jest to organizacja polityczna, która osiągnęła całkowitą kontrolę nad społeczeństwem i stała się „zamkniętą” organizacją ze scentralizowanym systemem zarządzania wewnętrznego. Partia totalitarna jest zazwyczaj kierowana przez dyktatora, który nie podlega ograniczeniom kadencyjnym, regulaminowi lub innym podstawowym ograniczeniom. Dobrym przykładem partii politycznej z przywódcą, który nie podlega podstawowym ograniczeniom, jest partia nazistowska na czele z Adolfem Hitlerem. We władzy totalitarnej główny zwierzchnik ma kontrolę o wiele większą od systemu politycznego znanego w monarchii i arystokracji, ponieważ może wymuszać na swoich obywatelach różne zachowania nawet siłą.

Reżim totalitarny nie ma oficjalnej grupy powołanej do podejmowania ważnych dla państwa decyzji

Reżim totalitarny to system, w którym nie ma instytucji ani osób, które mają uprawnienia do podejmowania i realizacji decyzji. Innymi słowy, nie ma żadnej uznanej osoby (żadnego urzędnika państwowego) lub grupy osób, która ma władzę do podejmowania i wdrażania decyzji. Zazwyczaj reżimy totalitarne działają w tajemnicy, informując tylko swój wewnętrzny krąg i używając oszustwa do monitorowania działań swoich obywateli. Dobrym przykładem rządu, który nie ma uznanych osób, które mają władzę do podejmowania i realizacji decyzji, jest Korea Północna. Jest to reżim totalitarny, który jest kierowany przez jedną partię polityczną – Partię Robotniczą Korei – z liderem, który nie podlega żadnym podstawowym ograniczeniom. Rząd północnokoreański jest bardzo skrytym reżimem, który trzyma swoich obywateli w izolacji od reszty świata, a bardzo niewiele osób ma bezpośredni dostęp do dyktatora, Kim Jong-una.

Rząd totalitarny inwigiluje swoich obywateli

Rząd monitoruje i kontroluje zachowanie swoich obywateli we wszystkich aspektach ich życia. Reżim totalitarny to rząd, który monitoruje i kontroluje zachowanie swoich obywateli we wszystkich aspektach ich życia. Innymi słowy, jest to system, w którym państwo może ingerować i regulować każdy aspekt ludzkiego zachowania. Można to zrobić poprzez stosowanie praw, przymusu i siły. Państwo często używa praw, które nie mają wyraźnej granicy między tym, co jest dopuszczalne, a co nie. Używa również praw, które karzą obywateli za wykroczenia niebędące przestępstwami. Czasami prawa te mogą dotyczyć określonej grupy ludzi, na przykład mniejszości religijnej lub etnicznej. Reżim totalitarny może również narzucić swoim obywatelom kodeks postępowania, np. wymóg przystąpienia do określonej organizacji lub wykonywania określonego rodzaju pracy.

Reżim totalitarny bardzo często zastrasza swoich obywateli, aby utrzymać nad nimi pełną kontrolę

Totalitarny reżim będzie używał strachu jako narzędzia egzekwowania i zastraszania. Oznacza to, że będzie próbował kontrolować swoją populację poprzez wpajanie strachu swoim obywatelom i karanie ich za każde nieposłuszeństwo lub naruszenie zasad. Reżim totalitarny często próbuje stworzyć mentalność „my kontra oni” i przypisać winę pewnym grupom ludzi, takim jak mniejszość religijna lub etniczna, przeciwna partia polityczna lub określona klasa społeczna. Rząd wykorzysta to jako uzasadnienie do karania, więzienia lub egzekucji pewnych grup ludzi. Dobrym przykładem reżimu totalitarnego, który wykorzystuje strach jako narzędzie egzekwowania i zastraszania, są działania nazistowskich Niemiec pod wodzą Adolfa Hitlera. Wykorzystywał on strach do kontrolowania swojej populacji i eksterminował miliony ludzi (Żydów, etnicznych Słowian, homoseksualistów, przeciwników politycznych itp.), których uważał za „niebezpiecznych” dla niemieckiej „rasy”.

Obywatele nie mają żadnego wpływu na państwową politykę i wewnętrzne decyzje

Reżim totalitarny ma całkowity nadzór i kontrolę nad społeczeństwem i jego obywatelami. Oznacza to, że ma uprawnienia do kontrolowania, regulowania i monitorowania wszystkich działań swoich obywateli i nie ma żadnych ograniczeń, praw ani restrykcji. Państwo ma nieograniczoną władzę, co oznacza, że może kontrolować, regulować i monitorować wszystkie aspekty życia publicznego i prywatnego. Nie istnieje żaden niezależny organ lub instytucja, która mogłaby ograniczyć władzę państwa i może ono bez uzasadnienia ingerować w działania swoich obywateli. W reżimie totalitarnym obywatele nie mają żadnych praw, nie mają też możliwości wpływania na politykę lub działania rządu ani ich zmieniania. Cała władza i autorytet są skoncentrowane w rękach państwa i jego dyktatora, który ma nieograniczoną kontrolę nad swoimi obywatelami. Dobrym przykładem reżimu totalitarnego są nazistowskie Niemcy pod rządami Adolfa Hitlera. Hitler miał nieograniczoną władzę i rządził swoją populacją żelazną ręką, kontrolując ich działania i ograniczając ich wolności.